តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលក្នុងសិក្ខាសាលាថតរូបនិទានកថា បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសំណុំរូបថត​ (Portfolio) ហើយផ្ញើចូលទៅជាមួយនិងបែបបទស្នើសុំ ។  ខាងក្រោមនេះគឺជាការបំភ្លឺអំពីសំណុំរូបថត (Portfolio) និងគន្លឹះមួយចំនួនជា ជំនួយដល់លោកអ្នក ដើម្បីរៀបចំដោយខ្លួនឯង!...
Open Call Curation by Workshop Alumni

Open Call Curation by Workshop Alumni

Open Calls FROM OUR GUEST CURATORS   With our 16th Edition, we continue to dedicate our festival platform to promoting curatorial voices from the majority world. The following are ongoing calls for work from our respective guest curators.  Dennese Victoria &...
Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Angkor Photo Workshop tutors Kosuke Okahara, Veejay Villafranca, Katrin Koenning and Ian Teh share words of advice for potential participants to one of the longest-running photography workshops in the region. Now into its 16th edition, the workshops have remained...
COVID-19 Update & Travel Advisory

COVID-19 Update & Travel Advisory

COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS TO CAMBODIA [Source: Cambodia Ministry of Foreign Affairs Travel Restrictions issued on 05 August 2020]  We are continuously monitoring the travel restrictions for entering and leaving Cambodia and will update this blog with information...
COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 is impacting all of us, physically, financially and emotionally. While we individually and collectively grapple with the uncertainty that this situation has brought us, what we can do is to work to know our own truth and focus on finding ways to navigate...