តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលក្នុងសិក្ខាសាលាថតរូបនិទានកថា បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសំណុំរូបថត​ (Portfolio) ហើយផ្ញើចូលទៅជាមួយនិងបែបបទស្នើសុំ ។  ខាងក្រោមនេះគឺជាការបំភ្លឺអំពីសំណុំរូបថត (Portfolio) និងគន្លឹះមួយចំនួនជា ជំនួយដល់លោកអ្នក ដើម្បីរៀបចំដោយខ្លួនឯង!...
Open Call Curation by Workshop Alumni

Open Call Curation by Workshop Alumni

Open Calls FROM OUR GUEST CURATORS   With our 16th Edition, we continue to dedicate our festival platform to promoting curatorial voices from the majority world. The following are ongoing calls for work from our respective guest curators.  Dennese Victoria &...
Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Angkor Photo Workshop tutors Kosuke Okahara, Veejay Villafranca, Katrin Koenning and Ian Teh share words of advice for potential participants to one of the longest-running photography workshops in the region. Now into its 16th edition, the workshops have remained...
COVID-19 Travel Advisory to Cambodia

COVID-19 Travel Advisory to Cambodia

[UPDATED 22 JUNE 2020]   We are continuously monitoring the travel restrictions for entering and leaving Cambodia and will update this blog with information and our recommendations to those thinking of attending the workshop and festival this year. Currently,...
COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 is impacting all of us, physically, financially and emotionally. While we individually and collectively grapple with the uncertainty that this situation has brought us, what we can do is to work to know our own truth and focus on finding ways to navigate...
Good Works, Great Partners

Good Works, Great Partners

We love that our partners and sponsors in Siem Reap are socially responsible businesses and highlight some their sustainable and charitable works. The Butterfly Pea Charitable Foundation Our Key Workshop Partner and Closing Night Partner, the Butterfly Pea is more...