តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលក្នុងសិក្ខាសាលាថតរូបនិទានកថា បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសំណុំរូបថត​ (Portfolio) ហើយផ្ញើចូលទៅជាមួយនិងបែបបទស្នើសុំ ។  ខាងក្រោមនេះគឺជាការបំភ្លឺអំពីសំណុំរូបថត (Portfolio) និងគន្លឹះមួយចំនួនជា ជំនួយដល់លោកអ្នក ... read more

Open Call Curation by Workshop Alumni

Open Call Curation by Workshop Alumni

  With our 16th Edition, we continue to dedicate our festival platform to promoting curatorial voices from the majority world. The following are ongoing calls for work from our respective guest curators.  - DEADLINE EXTENSION: 21st ... read more

Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Angkor Photo Workshop tutors Kosuke Okahara, Veejay Villafranca, Katrin Koenning and Ian Teh share words of advice for potential participants to one of the longest-running photography workshops in the region. Now into its 16th edition, the ... read more

COVID-19 Update & Travel Advisory

COVID-19 Update & Travel Advisory

COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS TO CAMBODIA   We are continuously monitoring the travel restrictions for entering and leaving Cambodia and will update this blog with information and our recommendations to those thinking of attending the workshop ... read more

COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 Resources for Photographers

A constantly updated resource blog for our community of visual storytellers during the COVID-19 pandemic, including guidelines, safety tips, grant opportunities, fundraising, online discussions and projects to participate in! read more

Good Works, Great Partners

Good Works, Great Partners

We love that our partners and sponsors in Siem Reap are socially responsible businesses and highlight some their sustainable and charitable works. The Butterfly Pea Charitable Foundation Our Key Workshop Partner and Closing Night Partner, the ... read more

Camera Donation Drive for Kids!

Camera Donation Drive for Kids!

Have a camera sitting unused and unloved in your drawer? Let the kids of Anjali House give it new life!  Each year, about 50 children and youths from the Siem Reap-based NGO participate in the Anjali Photo Workshops – a 10-day fun-filled event ... read more

Angkor Photo Workshop: How to prepare your portfolio

Angkor Photo Workshop: How to prepare your portfolio

Putting together a strong portfolio can seem like a daunting task, especially for the uninitiated. While the portfolio is not the only criteria for getting selected for the workshop, a well-thought-out set of photographs together with a strong ... read more

Top 5 Reasons to Apply for the Angkor Photo Workshops

Top 5 Reasons to Apply for the Angkor Photo Workshops

The core event of the Angkor Photo Festival and Workshops, the annual workshop is for emerging Asian photographers who want to develop their craft and push beyond their current practices. Since 2004, our brilliant team of tutors has guided and ... read more

ADAGP: Protecting photographers’ rights

ADAGP: Protecting photographers’ rights

For our 13th and 14th Edition, we were grateful to receive the support of ADAGP for the second year. A non-profit artists’ rights association founded in 1953, ADAGP currently represents more than 62,000 photographers around the world and works ... read more

A focus on Cambodia

A focus on Cambodia

Known as an international event, this year’s Angkor Photo Festival & Workshops returns to Siem Reap for its 14th year with a stronger focus on on Cambodia.  More Cambodians are involved in the festival organisation than ever before, with two read more

Back for our 14th Edition!

Back for our 14th Edition!

This December, the annual Angkor Photo Festival & Workshops returns for the 14th year in Siem Reap to show the work of over 100 photographers from 40 countries! Whether you are a photographer or a lover of photography, all events are free ... read more

Words of Advice: Tutors of the Workshops

Words of Advice: Tutors of the Workshops

Angkor photo festival has become THE place for Southeast Asian photographers to meet up annually, and a real camaraderie among regional photographers has been built. The workshops at the festival have become the ones nurturing the next ... read more

New Organising Committee Leads the 14th Edition

New Organising Committee Leads the 14th Edition

A vibrant space for the growth and expansion of Asian photography As it enters its 14th year, the longest-running international photography event in Southeast Asia is taking big steps into the future with the announcement of new leadership and a read more

Angkor Photo Festival supports Canon PhotoMarathon

Angkor Photo Festival supports Canon PhotoMarathon

The team at Angkor Photo Festival and Workshops is thrilled to once again welcome the winners of the Canon PhotoMarathon to Siem Reap to join our festival for the Photo Clinic led by Laurent Dambies, from the 9th to the 11th of December. The ... read more