តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

តើអ្វីទៅជាសំណុំរូបថត (Portfolio)? What is a Portfolio?

ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលក្នុងសិក្ខាសាលាថតរូបនិទានកថា បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសំណុំរូបថត​ (Portfolio) ហើយផ្ញើចូលទៅជាមួយនិងបែបបទស្នើសុំ ។  ខាងក្រោមនេះគឺជាការបំភ្លឺអំពីសំណុំរូបថត (Portfolio) និងគន្លឹះមួយចំនួនជា ជំនួយដល់លោកអ្នក ដើម្បីរៀបចំដោយខ្លួនឯង!...
Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Words of Advice by Workshop Tutors, Part II

Angkor Photo Workshop tutors Kosuke Okahara, Veejay Villafranca, Katrin Koenning and Ian Teh share words of advice for potential participants to one of the longest-running photography workshops in the region. Now into its 16th edition, the workshops have remained...
COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 Resources for Photographers

COVID-19 is impacting all of us, physically, financially and emotionally. While we individually and collectively grapple with the uncertainty that this situation has brought us, what we can do is to work to know our own truth and focus on finding ways to navigate...
Angkor Photo Workshop: How to prepare your portfolio

Angkor Photo Workshop: How to prepare your portfolio

Putting together a strong portfolio can seem like a daunting task, especially for the uninitiated. While the portfolio is not the only criteria for getting selected for the workshop, a well-thought-out set of photographs together with a strong personal statement will...