លើក ទី ១៨

ថ្ងៃទី ៦ ដល់ ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

18th Edition
6 – 15 January 2023
Siem Reap, Cambodia

រូបថតដោយ ណារិន សៅបូរា
Photo by Saobora Narin

EXPLORE OUR

18th Edition

LATEST NEWS

Processes in Visualising Research/Stories

This short course lightly touches on visual anthropology. By helping participants to learn how to notice their own subjectivities, personal stories and social constructs, participants will come to a clearer understanding of their position as researchers/storytellers and the various mediums that best suit their research/story.

The three-module workshop is led by Lim Paik Yin, a visual anthropologist and interdisciplinary artist working on research projects that intersects art and anthropology.

Applications now open / Scholarships available

Open Open Call 2023

We welcome all photographers and lens-based practitioners to submit your projects for the festival’s projections programme, to be shown at our upcoming 18th Edition in Siem Reap, Cambodia, in January 2023.

This call is open to all forms of lens-based work, including stills, mixed media, and video. We welcome projects about all topics and issues. It is open to all nationalities, with no submission fee.
Deadline: 18 November 2023

 

အမြင်ဆိုင်ရာ အနုပညာလက်ရာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ

အနုပညာလက်ရာများ ပေးပို့နိုင်သည့် နောက်ဆုံးရက်ကို ထပ်တိုးထားသည်။ [DEADLINE EXTENDED]
အန်ကော ဓါတ်ပုံပွဲတော် နှင့် သင်တန်းများ အစီအစဉ်မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံဆရာများနှင့် အမြင်ဆိုင်ရာ အနုပညာ ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူများကို ပရောဂျက်များ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့တွင်ကျင်းပမည့် ၁၈ကြိမ်မြောက်အန်ကောဓါတ်ပုံပွဲတော်တွင် ပရောဂျက်တာဖြင့် ပြသသွားရန် လွန်ခဲ့သည့် ၂နှစ်အတွင်း ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားသော ပရောဂျက်များကို တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။

This Open Call is for all photographers and lens-based visual artists from Myanmar to submit their recent projects!
Deadline: 18 November 2023

Save The Date!

After two years of online activities, adapted in response to Covid-19, we are grateful to be able to reopen our home. Our next edition seeks to be a refueling point for our community, providing an intimate, non-competitive space for the sharing of lens-based work and professional development. Get notified about our updates via our newsletter.

Projects from the Creation Grants

From 2021 to 2022, our Creation Grants initiative disbursed micro-grants to 12 photographers in 8 Asian countries in support of a diverse range of visual projects. Find out more about the recipients and their work! (Image by Saobora Narin)

20 Short Documentaries from RESYNC

RESYNC, a 3-month hybrid program by the School of Slow Media has concluded with 65 people producing 20 short documentaries across 10+ cities across the world! We are proud to be a supporter of this initiative – register for your free ticket!

ARTICLES & RESOURCES

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Browse Post Archives
Get our newsletter