លើក ទី ១៨

ថ្ងៃទី ៦ ដល់ ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

18th Edition
6 – 15 January 2023
Siem Reap, Cambodia

រូបថតដោយ ណារិន សៅបូរា
Photo by Saobora Narin

Latest News

ពាក្យប្រកាស៖ ការចងក្រងឯកសារអំពីកម្ពុជា
‘Documenting Cambodia’ Open Call

នេះជាពាក្យប្រកាសជ្រើសរើសស្នាដៃបែបឯកសារដែលរំលេចអំពីប្រទេសកម្ពុជា ដែលចងក្រងដោយអ្នកថតរូប អ្នកថតវីដេអូ និងអ្នកកាសែតដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងកំពុងជ្រើសរើសស្នាដៃដែលមានលក្ខណៈលាតត្រដាង និងផ្តល់ជាព័ត៌មាន ដើម្បីជួយពង្រឹងចំណេះដឹងអំពីបញ្ហា និងរឿងរ៉ាវសំខាន់នានាដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

This is an open call for visual documentary work about Cambodia from photographers, videographers and journalists residing in the country. We are seeking work which reveals and informs, helping to further our understanding about the important issues and stories in Cambodia today.

Closes 25th November 2023.

New batch of Angkor Photo Workshop Participants Announced 

We are pleased to reveal the participants joining us for the 19th Angkor Photo Workshops!

These 20 participants from 10 Asian countries were selected by our tutors from over 280 applications received during our open call. We look forward to having them with us in Siem Reap for the workshops, which will take place from 19 – 28 January 2024.

See the full list.

Deadline Extended for our ‘Open Open’ Call! 

We are extending our ‘Open Open’ Call’s deadline to this Saturday, 18 November 2023! We invite photographers from all over the world to share your work for our 19th Edition’s festival open programme.

There are no restrictions on theme or genre. We seek work which reveals, informs or evokes; giving us a deeper understanding of our individual and collective existence.

Closes 18th November 2023.

Archived News

Participants Announced: Beyond The Silence

Participants Announced: Beyond The Silence

The final participants selected for 'Beyond The Silence' collaborative project organised by Magnum Photos has been announced. With the support of the Open Society Foundations and the Ukrainian Institute, and in partnership with Odesa Photo Festival (Ukraine), Vlast...

‘Open Open’ Call: Deadline Extended

‘Open Open’ Call: Deadline Extended

We are extending our ‘Open Open’ Call’s deadline to this Saturday, 18 November 2023! We invite photographers from all over the world to share your work for our 19th Edition’s festival open programme. Selected works will be presented during the projections programme of...

ពាក្យប្រកាស៖ ការចងក្រងឯកសារអំពីកម្ពុជា ‘Documenting Cambodia’ Open Call

ពាក្យប្រកាស៖ ការចងក្រងឯកសារអំពីកម្ពុជា ‘Documenting Cambodia’ Open Call

នេះជាពាក្យប្រកាសជ្រើសរើសស្នាដៃបែបឯកសារដែលរំលេចអំពីប្រទេសកម្ពុជា ដែលចងក្រងដោយអ្នកថតរូប អ្នកថតវីដេអូ និងអ្នកកាសែតដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងកំពុងជ្រើសរើសស្នាដៃដែលមានលក្ខណៈលាតត្រដាង និងផ្តល់ជាព័ត៌មាន ដើម្បីជួយពង្រឹងចំណេះដឹងអំពីបញ្ហា...

‘Enchantment’ Guest Curator Open Call

‘Enchantment’ Guest Curator Open Call

"What is your north star when the world seems to be collapsing? In the weight of darkness, how – or where – do you still find light?"   This is an open call by guest curator Ng Hui Hsien, for works that respond to the theme of 'Enchantment'. While open to...

Browse Post Archives
Get our newsletter